AKTIVITETER

Koncept för att analysera regioner och städers flöden

Resilient Regions studentnätverk är ett öppet för studenter vid universitet och högskola med intressen i funktinalitet, hållbarhet och resiliens i städer och regioner.

Resilient Regions och Lunds universitet, tillsammans med Malmö stad, Lunds kommun och iFACTS utvecklar en metod för att identifiera och mäta samhällsviktiga urbana flöden på lokal nivå.

Bakgrund

Varje stad och region fungerar genom ett antal viktiga samhällsfunktioner som måste upprätthållas oavsett belastning. Dessa funktioner är i hög grad beroende av olika typer av flöden. Det är flöden av varor, tjänster, pengar, människor, information och energi.
 Genom att ta utgångspunkt i samhällsviktiga flöden och deras kontinuitet fokuserar man på att avgörande samhällsfunktioner ständigt ska vara i drift. 
Det är mot denna bakgrund som arbetet med att ta fram ett koncept för flödesanalys bedrivs. 
Metoden ska vara användbar i en kommun eller i en stad med syftet att skapa en helhetsbild av funktioner, flöden och beroenden för kommunens och eller regionens geografiska område.

Genomförande

Under 2012 har projektet startat med att ta fram modell för datainsamling och den har testats i verksamheter i Malmö och Lund, både bland kommunala organisationer och hos några av de företag som ansvarar för samhällsviktig verksamhet. 
Hösten 2012 utförde Hanna Johansson och Anna Åhsberger ett examensarbete inom utbildningen till brandingenjörer och civilingenjörer i riskhantering vid Lunds Tekniska Högskola som en del av metodutvecklingsarbetet. Examensarbetet redovisas i rapporten Beroendeanalys ur ett flödesperspektiv – jämförelse av metoder för datainsamling (ISSN: 1402-3504).

Under hösten 2012 och våren 2013 genomfördes en pilotstudie i Malmö och Lund där metoden prövades på några funktioner.

Under hösten 2013 kommer metoden att utvecklas med fokus på hur man gör själva analysen och drar slutsatser. Det finns också planer på att utveckla ett datorstöd.

Resultat

Vi vill att resultatet skall redovisas som en handbok hur man konkret och praktiskt skall kunna gå till väga för att analysera en stads eller regions flöde. 
Vi vill helt enkelt att det skall bli ett resultat som enkelt går att omsätta och inte bara ännu en rapport.

Projektet är avslutat och resulterade i inte mindre än två handböcker – en på svenska och en på engelska!