RESILIENT REGIONS ASSOCIATION

En neutral arena
för regionala utmaningar
och möjligheter

Vi ser på städer och regioner utifrån olika slags flöden. Ska staden fungera och vara attraktiv måste flödena fungera i vardagen, även när de utsätts för skyfall, värmeböljor, stormar, köldknäppar eller andra påfrestningar.

De samhällsviktiga flödena sköts av flera olika aktörer, både offentliga och privata.
I systemet finns ingen aktör som ensam kan säkerställa att stadens flöden av varor, tjänster, pengar, människor, energi och information fungerar. Stadens flöden är också beroende av varandra, både direkt och indirekt. Ofta är beroendena kritiska för att samhället ska klara av att upprätthålla sin funktion på nödvändig och förväntad nivå. Utvecklingsarbetet måste därför ske gemensamt och i samverkan mellan systemets aktörer.

Resilient Regions Association erbjuder en neutral arena där näringsliv, akademi, kommuner och myndigheter kan mötas för att lösa den här typen av regionala utmaningar.

Tillsammans utvecklar vi mer resilienta regioner med robusta funktioner och flöden – ett samhälle med förmåga att snabbt överbrygga och återhämta sig från påfrestningar.

FAKTA

Resilient Regions Association skapades på initiativ av E.ON, Försvarsmakten, If, Lunds universitet, Region Skåne och Saab. Idag är medlemmarna många fler eftersom resiliens i samhällsviktiga flöden blir allt mer avgörande för en stads attraktivitet och förmåga att locka talanger, kapital, turister och viktiga investeringar.