Resilient Communities

Resilient Communities är nätverk av ledande politiker, kommunchefer och chefer för företag för utveckling av mer resilienta regioner. Uppgiften är att sätta igång konkreta projekt som adresserar regionens utmaningar och som leder till innovativa och nya lösningar.

I Resilient Communities finns två nätverk. Ett politikernätverk och ett chefsnätverk.

Chefsnätverkets främsta uppgift är att identifiera, definiera och prioritera utmaningar och starta projekt i regionen. För att säkra communityts existens på längre sikt finns också ett politiskt nätverk. Detta knyter samman ledande politiker oavsett administrativa gränser.

Resilient Regions Association faciliterar arbetet med de utmaningar som chefsnätverket formulerar, benchmarkar dem, identifierar svagheter och finansieringsmöjligheter, avsätter resurser, formulerar projektidéer och hittar andra intressenter.