Resilient Regions Community

Ett Resilient Regions Community är ett community som samarbetar för att utveckla ny kunskap, nya lösningar och tillämpa ”best practice” med fokus på en regions funktionalitet, attraktivitet, effektivitet och motståndskraft mot påfrestningar.

Drivkraften att utveckla attraktiva, effektiva och motståndskraftiga regioner finns hos regionala aktörer med direkt intresse, ansvar och tydliga behov, kopplade till en specifik plats eller ett specifikt område. Det finns ett starkt behov av en neutral arena för att arbeta med utmaningarna för resilienta städer och regioner, och att utveckla ny kunskap samt anpassa och tillgängliggöra befintlig kunskap, om städers och regioners resiliens.

I ett Resilient Regions Community möts människor, organisationer, företag och myndigheter kring det gemensamma intresset att göra staden eller regionen bättre rustad att klara påfrestningar på viktiga verksamheter och flöden.
Aktörerna (kommuner, företag och andra) i en stad eller region samarbetar och skaffar sig en gemensam bild av hur viktiga samhällsfunktioner och flöden fungerar och hänger ihop. De utvecklar också kunskap om hur betydelsefulla eller kritiska dessa flöden och beroenden är under olika förutsättningar. Den gemensamma kunskapen blir underlag till beslut och åtgärder som förbättrar stadens eller regionens resiliens. Beslut och åtgärder kan innebära att man, startar forsknings och utvecklingsprojekt, prövar eller inför ny teknik eller genererar nya lösningar.

Ett Resilient Regions Community växer, utvecklas och frodas genom integration av kunskap, teknik och mänskligt engagemang. Information och resurser förflyttas smidigt och enkelt från där de finns, dit de bäst behövs.